Technologie informacyjne

 • Kody kursów: ETD001068W, ETD001068L
 • Forma zajęć: 15h W zakończonego kolokwium + 15h L
 • Wykład: dr inż. Krzysztof Urbański
 • Grupa na Facebooku
 • Konsultacje:  wg planu zajęć.

Tematyka wykładów

 • Wykład 1. Wirtualne komputery: konfiguracja, zastosowania. Zdalny dostęp do systemów. Style w OO i ich użycie. HTML i CSS. 
 • Wykład 2. Bazy danych. Tworzenie prostych zapytań w języku SQL: SELECT, WHERE, JOIN w środowisku MySQL. Zastosowanie baz danych w OO: korespondencja seryjna 
 • Wykład 3. MATLAB/Octave. Zastosowanie komputerów w obliczeniach. Obliczenia macierzowe, rysowanie wykresów funkcji, rozwiązywanie prostych równań. Problemy związane z dokładnością obliczeń — dlaczego nie zawsze należy "ufać" maszynie. 
 • Wykład 4. Narzędzia CAD w elektronice: Eagle. Grafika wektorowa: praktyczne zastosowania PostScript, pakiet CorelDraw 
 • Wykład 5. Bezpieczeństwo w Internecie. Podpisy cyfrowe, kryptografia asymetryczna i symetryczna. 
 • Wykład 5. Algorytm i różne sposoby jego opisu. Grafika żółwia. Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) na przykładzie Visual Studio. Rola preprocesora w C. Kompilacja i konsolidacja programu. Zmienne podstawowych typów. Standardowe wejście/wyjście w C oraz wybrane instrukcje języka. 
 • Wykład 7+8. kolokwium zaliczeniowe i dobieg.

Instrukcje do laboratoriów (załączniki są dostępne poniżej)

 • Instrukcje lab 0. Rozgrzewka dla grup rozpoczynających laborki przed wykładem: VirtualBox + Linux
 • Instrukcje lab 1. Arkusze stylu: OpenOffice, HTML+CSS
 • Instrukcja lab 2. Relacyjne bazy danych: elementy SQL
 • Instrukcja lab 3. GNU Octave.
 • Instrukcja lab 4. KiCAD.
 • Instrukcja lab 5. SSH, PHP.
 • Instrukcja lab 6. Wprowadzenie do języka C. Grafika żółwia; zabawy z iteracją i rekursją.
Narysuj wykres
2*sqrt(-abs(abs(x)-1)*abs(3-abs(x))/((abs(x)-1)*(3-abs(x))))(1+abs(abs(x)-3)/(abs(x)-3))sqrt(1-(x/7)^2)+(5+0.97(abs(x-.5)+abs(x+.5))-3(abs(x-.75)+abs(x+.75)))(1+abs(1-abs(x))/(1-abs(x))),-3sqrt(1-(x/7)^2)sqrt(abs(abs(x)-4)/(abs(x)-4)),abs(x/2)-0.0913722(x^2)-3+sqrt(1-(abs(abs(x)-2)-1)^2),(2.71052+(1.5-.5abs(x))-1.35526sqrt(4-(abs(x)-1)^2))sqrt(abs(abs(x)-1)/(abs(x)-1))+0.9

Tornado po dobrej zmianie

Literatura podstawowa

 • Kuczmarski, Karol, Kurs C++, http://avocado.risp.pl (GNU license) 
 • Bartlet, Jonathan, Programming from the Ground Up, http://www.bartlettpublishing.com/ (GNU license) 
 • Brzóska, Jerzy, MATLAB : środowisko obliczeń naukowo-technicznych 
 • Czajka, Marek, MATLAB : ćwiczenia : opanuj środowisko programistyczne MATLAB-a, napisz programy obliczeniowe, zilustruj wyniki obliczeń wykresami 
 • Pratap, Rudra, Getting started with MATLAB 7 : a quick introduction for scientists and engineers 
 • Dziewoński, Mirosław, OpenOffice 2.0 PL : oficjalny podręcznik

Literatura uzupełniająca

 • Eagle tutorial (http://www.cadsoft.de/Tour/tour00.htm) - zastąpione przez podręcznik do KiCAD, np. http://leon-instruments.blogspot.com/2012/05/kurs-kicad-wstep.html
 • Cheswick, William R., Firewalle i bezpieczeństwo w sieci: vademecum profesjonalisty 
 • Neil Matthew, Richard Stones, LINUX. Programowanie, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999 
 • Maćkuś, Bożena, Ćwiczenia z CorelDRAW 12 i Corel PHOTOPAINT 12

Zagadnienia poruszane na zajęciach

 • HTML, Office: arkusz stylu (CSS) a HTML/DOC - zastosowania, zalety.
 • Czym są znaczniki (ang. tags) w HTML? 
 • HTML, Office: Podstawowe elementy składu tekstu: paragraf, rozdział, podrozdział. Jak ułatwić sobie budowanie automatycznego spisu treści? 
 • Czym jest język SQL? kiedy stosujemy? 
 • Podstawy SQL: użycie SELECT, WHERE, JOIN 
 • Podstawy SQL: Dlaczego dzielimy dane na odrębne tabele, a nie umieszczamy całej bazy w jednej tabeli? 
 • Podstawy SQL: czym są klucze główne w tabelach? Podaj przykłady. 
 • Na czym polega ograniczenie dokładności obliczeń w komputerach? Przeanalizuj przykład: 
x = ((b + a) - a) / b
x = 0
y = (b + (a - a)) / b
y = 1
dla a = 1.0000e+020, b = 1.0000e-020.
 • Kiedy należy się spodziewać błędnych wyników operacji matematycznych przeprowadzanych przy użyciu komputera? 
 • Co oznacza skrót 'CAD'? 
 • Co oznacza skrót 'PCB'? 
 • Czym się różnią technologie THT i SMT? 
 • Co oznacza anglojęzyczne określenie 'footprint'? 
 • Dlaczego warto wykonać 'Electrical rules check'? A 'design rules check'?
 • Co oznacza zapis '300 mils'? 
 • Co oznaczają zapisy SMD0603, SMD0805, SMD1206? 
 • Rastrowe/wektorowe, stratne/bezstratne formaty plików - zastosowania, cechy poszczególnych formatów.
 • Charakterystyka formatu PostScript.
 • Cechy podpisu i podpisu cyfrowego (warunki, jakie musi spełniać, aby był podpisem). 
 • Matematyczne podstawy kryptografii asymetrycznej na przykładzie RSA.
 • Czym się różnią kryptografia symetryczna od asymetrycznej (zasada działania, szybkość szyfrowania/deszyfrowania, klucze).
 • Jakich kluczy RSA używamy do szyfrowania/deszyfrowania/podpisywania/weryfikacji podpisu? (chodzi o rozróżnienie kluczy publicznego/prywatnego nadawcy/odbiorcy - 4 kombinacje. Do każdej z wymienionych operacji używamy jednego, konkretnego rodzaju klucza). 
 • Jak efektywnie wykonać potęgowanie występujące w RSA? ile średnio mnożeń jest wymagane, jeśli używamy klucza n-bitowego? 
 • Czym się różnią architektura Harwardza od architektury von Neumanna? 
 • Umiejętność zapisania algorytmu w formie blokowej. 
 • Czym się różni interpreter (np. PHP) od kompilatora (np. C)? 
 • Co to jest preprocesor w języku C? Nie mylić z procesorem i koprocesorem! Wskazówka: jedna z poznanych dyrektyw preprocesora to #include <stdio.h> 
 • Co oznacza akronim STDIO?
 • Jaką rolę spełnia preprocesor, kompilator, linker w przypadku programowania aplikacji w języku C? 
 • Czym się różnią języki niskopoziomowe (np. asembler) od wysokopoziomowych (np. C/C++/C#/Java) ? 
 • Czym jest zmienna w programie C? 
 • Czym jest standardowe wejście-wyjście (stdio) ? 
 • Jakie znasz typy zmiennych? 
 • Do czego służy ALU? a do czego FPU? 
 • Jak wygląda reprezentacja liczby całkowitej ze znakiem i bez znaku w pamięci komputera? Wskazówka: kod U2.
 • Wymień podstawowe (wbudowane) typy liczbowe w języku C. Czym się różni operacja 2/3 od 2.0/3.0 ?
 • Jakie są zakresy liczb całkowitych 8-, 16-, 32-bitowych ze znakiem i bez znaku? 
 • Podstawowe elementy języka C - definiowanie zmiennych, funkcji, instrukcja warunkowa, pętla for. Wybrane ciągi formatujące dla printf (%d %x %c %g %e %f).
 • Jak wygląda funkcja w języku C? W jaki sposób przekazujemy do niej argumenty? 
 • Co to jest mikrokontroler? Jakie ma zastosowania? 
 • Zapisz wybrany algorytm w postaci rekurencyjnej i iteracyjnej. Podaj definicję rekursji/rekurencji.